Vermogensopbouw in het hypotheekadvies

Bij het adviseren over een passend vermogensopbouwproduct voor de aflossing van de hypotheek, zal de hypothecair planner onder meer onderzoeken of u het risico kunt en wilt lopen dat het door u beoogde vermogen slechts gedeeltelijk, of helemaal niet, wordt opgebouwd.

Ook zult u samen bekijken of het voor u belangrijk is om de mogelijkheid te hebben om tussentijds (tijdelijk) te stoppen met vermogensopbouw.

Verder wordt samen met u geinventariseerd of het voor u belangrijk is om de mogelijkheid te hebben om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de wijze van vermogensopbouw.

Als laatste wordt en met u besproken of u wel of niet de vrijheid wil behouden om het inmiddels opgebouwde kapitaal voor andere doeleinden te gebruiken.

Mogelijke risico’s bij vermogensopbouw

Elke manier van vermogensopbouw heeft zijn eigen rendementsverwachting. Over het algemeen geldt dat hogere verwachte rendementen als keerzijde ook hogere risico’s met zich meebrengen.

Risico’s van een gedeeltelijke opbouw van vermogen

Aan het einde van de looptijd blijft er bij slechts gedeeltelijke opbouw van vermogen voor het aflossen van de hypotheekschuld een restschuld over.

Het is belangrijk om te kijken of dit tegen die tijd geen problemen oplevert. Na 30 jaar ontstaat er namelijk een nieuwe situatie. De rente is dan niet meer aftrekbaar en de nettolasten zijn vanaf dat moment hetzelfde als de brutolasten. Het is de vraag of u bij een resterende restschuld die hogere lasten kunt betalen. Ook daar staan wij bij stil in het hypotheekadvies plan.

Risico’s die zijn verbonden aan de vorm van opbouw

In basis zijn er vier mogelijkheden om vermogen op te bouwen om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen: sparen, beleggen, direct aflossen op de schuld of een combinatie van deze vormen

Risico’s die verbonden zijn aan de vorm van opbouw

De bereidheid van iemand om risico’s aan te gaan is niet met een paar vragen te achterhalen. Daarom zal tijdens het hypotheekgesprek uitgebreid bij dit onderwerp stil worden gestaan.

Uw mate van risicobereidheid is mede bepalend voor het hypotheekadvies over het nemen van risico.

Uw toekomstige financiële positie

Als u niet, of slechts gedeeltelijk, wilt aflossen, is het belangrijk om te kijken of dit geen financiële problemen oplevert gedurende of aan het einde van de looptijd van de hypotheek.

lees ook eens leidraad AFM vermogensopbouw