Stappenplan hypotheekadvies

Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed op uw besteedbaar inkomen. De wetgever vindt goede advisering over hypothecaire geldleningen belangrijk en heeft daarom eisen gesteld aan de kwaliteit van dit advies. Deze eisen zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (WfT).

Daarom leest u hieronder alvast de minimale stappen die u en ik samen zullen moeten doorlopen bij hypotheekadvies. Opdat u niet voor verrassingen komt te staan en inzichtelijk wordt wat er voor u wordt gedaan bij een hypotheekadvies op maat én op niveau.

Onderstaand treft u de te doorlopen stappen van kennismaking tot het uiteindelijke advies en de verantwoording daarvan.

1 Kennismaking
Het adviesproces begint met de kennismaking. Als uw adviseur zal ik eerst op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van u inventariseren. Voor zowel mij als voor u is het van belang om tijdens deze fase erachter te komen of ik überhaupt wat voor u kan betekenen. Verder informeer ik u in deze fase over de inhoud van mijn dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd. Contactformulier

2 Beeldvorming
U en ik besluiten na stap 1 eventueel om het totale adviestraject in te gaan. Dan volgt de fase van de beeldvorming. De fase van de beeldvorming is onderverdeeld in de fase ‘inventarisatie’ en de fase ‘analyse’. Van beide onderdelen ontvangt u de complete uitwerkingen voor uw bevestiging van juistheid en begrip.

3 Inventarisatie
In deze fase ga ik samen met u uitgebreid verder met inventariseren, op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking.

4 Analyse
In de fase van analyse zal ik de relevante informatie over uw situatie (zoals uw doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring) vertalen naar de mogelijkheden voor een hypotheek. Alle berekeningen hiervan worden gebaseerd op de normen zoals gesteld in de gedragscode en vervolgens cijfermatig klantspecifiek gemaakt voor u. Klantspecifiek wil hier zeggen: berekeningen gebaseerd op de individuele gegevens van u. Ook uw toekomstige financiële positie betrek ik hierin.

5 Vervolg adviesgesprek
In deze fase bespreek ik met u de berekeningen, valkuilen, aandachtspunten, mogelijke oplossingen en mogelijk producten. Van hieruit gaan u en ik verder naar de definitieve oplossing toe. Hierbij bespreken wij ook uitvoerig de voorselectie van producten, het 'waarom' van deze selectie en de kenmerken daarvan.

6 Oplossing (advies)
In de fase van de oplossing presenteer ik op basis van alle verzamelde informatie en extra input vanuit het voorliggende gesprek welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van alle voorliggende fases en past bij uw situatie en wensen. Ik hou hierbij ook rekening met alle relevante fiscale aspecten voor zover die gelden of redelijkerwijs in uw situatie te voorzien zijn.

Wat ik altijd probeer is het advies zo te formuleren dat u begrijpt hoe het advies aansluit op uw doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring.

7 Procesbegeleiding tot aan hypotheekakte
Hebt u ervoor gekozen dat ik u ook ga helpen bij de totstandkoming van de hypotheek en de verzekeringen, dan begeleid ik u in deze fase door het gehele offerteproces. Hierbij help ik u de benodigde stukken te verzamelen, controleer ik samen met u de stukken en onderhoud ik het contact met de bank of geldverstrekker en verzekeraar tot aan de notaris.

8 Nazorg, beheer en onderhoud
Als het advies door u wordt opgevolgd, dan kunnen wij voor u ook de ‘implementatie’ daarvan uitvoeren. Bemiddelen bij de totstandkoming van de hypotheek en verwante verzekeringen. Gedurende de looptijd van de hypotheek, indien noodzakelijk of wenselijk, kan ik u nazorg verlenen op het gegeven advies. Zo kan ik ervoor zorgen dat u ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld uw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie en/of bij tegenvallende opbouw van het vermogen, een redelijke kans blijft houden op het behalen van uw doelstellingen. Deze vorm van nazorg is van groot belang. U en ik maken daar afspraken over in de opdrachtbevestiging.

Afwijken van gegeven advies
Het kan voorkomen dat ik u een advies geef voor een bepaald product waar u zich niet in kunt vinden. U vindt het product bijvoorbeeld te duur of onnodig en wilt dit (dus) niet afsluiten.

Wanneer u het door mij gegeven advies niet wilt opvolgen of daarvan wenst af te wijken, wijs ik u duidelijk en expliciet op de mogelijke consequenties die dit voor u kan hebben.

Het is belangrijk dat u beseft dat u een beslissing neemt die niet conform het advies is.

In het klantdossier zal goed worden vastgelegd dat ik u heb gewezen op het feit dat u afwijkt van het gegeven advies en dat u bent gewezen op de mogelijke consequenties en risico’s hiervan.

Onderwerpen die ten minste aan bod komen tijdens het adviesproces zijn:

Woonlastenbepaling
Vermogensopbouw in uw hypotheekplan
Rentevastperiode in uw hypotheekplan
Risicoverzekeringen in uw hypotheekplan
Inkomensrisico bij werkloosheid
Inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid
Fiscaliteit in uw hypotheekplan
Eisen geldverstrekker in het hypotheekadvies

Tot slot
Bij de opvolging van het advies een hypothecair krediet af te sluiten, gaat u voor lange(re) tijd een financiële verplichting aan. Wettelijk zijn zowel de aanbieder als de adviseur verplicht om zelfstandig te beoordelen of het hypothecair krediet dat u wilt aangaan verantwoord is. De adviseur moet zijn advies zo opbouwen dat de geadviseerde hypotheek voor u betaalbaar is en blijft.

Ik zal mij dus niet laden leiden door ‘wat van de bank mag of kan’ of ‘wat u wilt’ maar zal altijd objectief (be)oordelen en rekenen naar uw specifieke situatie. Zo weet u dat u een zekere en passende hypotheekoplossing geadviseerd krijgt!

Wilt u een vrijblijvende kennismaking? Gebruik het Contactformulier

lees ook eens leidraad AFM hypotheekadvies