Inkomensrisico bij werkloosheid

De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

Er bestaat recht op WW als de aanvrager in de afgelopen 36 weken in ten minste 26 weken heeft gewerkt. Als dat zo is voldoet men aan de 'wekeneis'.

lees ook Wijzigingen WW 2014

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering mag de aanvrager niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.

Verwijtbaar werkloos is een persoon die zelf een baan heeft opgezegd (tenzij dit op basis van een sociaal plan is gebeurd), of als het gedrag dusdanig is geweest dat dit heeft geleid tot ontslag. Verwijtbaar werkloos is men in ieder geval als men op staande voet is ontslagen, en dit ontslag is niet aangevochten of wel aangevochten en terecht beoordeeld door de kantonrechter.

Andere gevallen van verwijtbare werkloosheid kunnen zijn:

Het opzeggen van een vaste baan voor een tijdelijk contract, waarna de aanvrager vanuit het tijdelijke contract werkloos wordt, tenzij de aanvrager in de vaste betrekking in ieder geval werkloos zou zijn geworden;
Zelf ontslag nemen zonder dat daar een acute noodzaak voor is. Gepest worden of het op andere wijze niet naar de zin hebben is geen acute noodzaak;
Een ontslag niet aanvechten of aangeven het "er wel mee eens" te zijn.
De gevolgen zijn dat men pas weer een WW-uitkering zal kunnen ontvangen als er opnieuw WW-rechten zijn "opgebouwd".
Samengevat:
U werkt in loondienst en u verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u hebt geen recht op loon over die uren.
Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen.
U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
U hebt in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt.
U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.

Duur van de WW-uitkering

Wekeneis: basisuitkering.

Hebt u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Jareneis: verlengde uitkering

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd tenminste 4 kalenderjaren gewerkt? En hebt u in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u na afloop van de basisuitkering de verlengde uitkering. De duur van de verlengde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden (1 jaar arbeidsverleden is 1 maand WW).

Een WW-uitkering duurt in totaal minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden).

Hoogte van de WW-uitkering

Voor de hoogte van de WW-uitkering wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer in de periode van één jaar, die eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden, verdiende, maar ten hoogste het maximum dagloon. Wanneer men in deeltijd heeft gewerkt zit de deeltijdfactor verwerkt in het dagloon ( 190,32 per dag en per jaar (260 dagen) is dit 49.483).

de WW uitkering is de eerste 2 maanden 75% van uw oude inkomen.
vanaf de 3e maand is de WW uitkering 70% van uw oude inkomen.

lees ook eens leidraad AFM risicoverzekeringen